Ngành Hải quan: Tiếp tục mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Năm 2016, Tổng cục Hải quan đã triển khai hệ thống DVCTT giai đoạn I, cung cấp DVCTT cho 46 TTHC trên Cổng thông tin điện tử hải quan. Tính đến ngày 15/06/2017, Hệ thống DVCTT này đã tiếp nhận và xử lý 22,3 nghìn hồ sơ với tỷ lệ trả kết quả đạt  trên 80%. Đến nay, 100% các đơn vị hải quan đã tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trên hệ thống, thu hút sự tham gia của đã có 5,7 nghìn đối tượng làm TTHC. 

Các TTHC có nhiều hồ sơ nộp qua Hệ thống DVCTT là: Khai bổ sung hồ sơ khai thuế (50%); hủy tờ khai hải quan (30%) và hoàn thuế theo Thông tư 38 (9%).

Một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố có số lượng hồ sơ cao như: Hải Phòng: 7,1 nghìn hồ sơ; Bình Dương: 3,4 nghìn hồ sơ; Long An: 11,8 nghìn; Hà Nội: 1,7 nghìn hồ sơ.

Mặc dù vẫn còn một số hạn chế, nhưng Hệ thống DVCTT của ngành Hải quan đã mang lại nhiều lợi ích cho cơ quan hải quan và doanh nghiệp, góp phần công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan hải quan, giảm được thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. 

Trong nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử với mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.  Trong năm 2017, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục triển khai cung cấp DVCTT cho 42 TTHC, nâng số lượng TTHC được thực hiện trên môi trường điện tử là 168/178.  Như vậy, chỉ còn 10 TTHC là chưa được triển khai cung cấp DVCTT do xét thấy việc thực hiện các TTHC này trên môi trường điện tử là chưa phù hợp trong thời điểm hiện nay. 

Công tác triển khai cung cấp DVCTT trong năm 2017 của ngành Hải quan nhằm hướng đến mục tiêu:

-  Hoàn thành việc xây dựng và cung cấp DVCTT tối thiểu mức độ 3 cho 42 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan (như danh mục đính kèm), nâng tổng số TTHC được cung cấp trực tuyến tối thiểu ở mức độ 3 lên 168/178 TTHC;

-  Đẩy mạnh ứng dụng DVCTT tại các đơn vị hải quan có số lượng hồ sơ điện tử thấp.

Theo kế hoạch vừa được phê duyệt, việc triển khai cung cấp DVCTT năm 2017 sẽ được hoàn thành trong Quý IV. Trước khi chính thức vận hành vào Quý I/2018, Hệ thống sẽ được vận hành thí điểm để người dân, doanh nghiệp và các công chức hải quan có cơ hội làm quen với các thao tác của Hệ thống. 

Kế hoạch cũng đưa ra các hoạt động tuyên truyền, tập huấn cụ thể nhằm đẩy mạnh ứng dụng các DVCTT, giúp cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, sử dụng các tiện ích do Hệ thống DVCTT trực tuyến mang lại.

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SẼ TRIỂN KHAI CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TỐI THIỂU MỨC ĐỘ 3 NĂM 2017

STT

Tên thủ tục

Cấp thực hiện

Mức DV

1

Thủ tục chấm dứt, tạm dừng hoạt động của địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi

TCHQ

1

2

Thủ tục chuyển đổi quyền kinh doanh, khai thác địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi.

TCHQ

1

3

Thủ tục di chuyển, mở rộng, thu hẹp, bố trí lại địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi.

TCHQ

1

4

Thủ tục đổi tên chủ sở hữu của địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi.

TCHQ

1

5

Thủ tục di chuyển, chuyển quyền sở hữu địa điểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới.

TCHQ

1

6

Thủ tục di chuyển, chuyển quyền sở hữu địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thành lập trong nội địa; địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu; kho hàng không kéo dài.

TCHQ

1

7

Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa, địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, kho hàng không kéo dài

TCHQ

1

8

Thủ tục chấm dứt hoạt động kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, địa điểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới

TCHQ

1

9

Thủ tục di chuyển, chuyển quyền sở hữu kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ

TCHQ

1

10

Thủ tục thành lập kho bảo thuế

TCHQ

1

11

Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi do doanh nghiệp kinh doanh làm chủ đầu tư

TCHQ

1

12

Thủ tục lựa chọn Ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng

TCHQ

1

13

Thủ tục chấm dứt đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng với Ngân hàng thương mại được lựa chọn làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng

TCHQ

1

14

Thủ tục thành lập kho hàng không kéo dài

TCHQ

2

15

Thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu

TCHQ

2

16

Thủ tục thành lập kho ngoại quan

TCHQ

2

17

Thủ tục thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS)

TCHQ

2

18

Thủ tục công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

TCHQ

2

19

Thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa (cảng nội địa)

TCHQ

2

20

Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra tập trung do doanh nghiệp kinh doanh kho bãi đầu tư xây dựng

TCHQ

2

21

Thủ tục thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới

TCHQ

2

22

Thủ tục mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, địa điểm kiểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới

TCHQ

1

23

Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 được bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế…)

Cục HQ

1

24

Thủ tục đăng ký Sổ hải quan giám sát phương tiện và Giấy chứng nhận điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan

Cục HQ

1

25

Thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Cục HQ

1

26

Thủ tục chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Cục HQ

1

27

Thủ tục cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Cục HQ

1

28

Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (cấp Cục)

Cục HQ

1

29

Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất

Cục HQ

1

30

Thủ tục thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

Cục HQ

2

31

Thủ tục kê khai, nộp thuế xe ô tô, xe mô tô khi chuyển nhượng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương

Cục HQ

2

32

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương

Cục HQ

2

33

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại

Cục HQ

2

34

Thủ tục chuyển nhượng, cho, tặng xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế

Cục HQ

2

35

Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý và sử dụng Biên lai

Cục HQ

2

36

Thủ tục xem hàng hoá trước khi khai hải quan

CCHQ

1

37

Thủ tục nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô đã qua sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam

CCHQ

1

38

Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (cấp Chi cục)

CCHQ

1

39

Thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới

CCHQ

2

40

Thủ tục tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

CCHQ

2

41

Thủ tục tái xuất xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế

CCHQ

2

42

Thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí quá cảnh

CCHQ

2

Nguồn: Cổng thông tin của Tổng cục hải quan

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI