Hỏi về quy định nhập khẩu smart TV ?

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

    Về phân loại mã HS hiện nay Công ty có thể tham khảo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính; 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính; Biểu thuế XNK ban hành kẻm Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016.

    Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của Công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

          Tham khảo Biểu thuế kèm Nghị định 122/2016/NĐ-CP: Mã HS: 85287292 

- - - - LCD, LED và kiểu màn hình dẹt khác - - - Loại khác - - Loại khác, màu - Thiết bị thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu thanh sóng vô tuyến hoặc thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh”

    Trường hợp mặt hàng Smart Tivi Công ty nhập khẩu có dạng màn hình LCD hoặc kiểu màn hình dẹt khác thì có thể tham khảo xác định theo mã HS trên.

    Căn cứ Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 của Bộ Thông tin Truyền thông thì mặt hàng mã HS nhóm 8528 không thuộc danh mục thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện phải có Giấy phép nhập khẩu. Công ty có thể làm thủ tục nhập khẩu như hàng hoá thông thường khác. Hồ sơ, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 16, Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

    Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Theo www.dncustoms.gov.vn

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI