Dịch Vụ Kho Vận

Các kho của ANT được đặt tại các khu vực như cảng Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội, thuận lợi chứa hàng của khách hàng từ các nhà máy hay cảng. Chúng tôi còn cung cấp kho bãi phù hợp cho mọi loại hàng.

Dịch vụ kho bãi của chúng tôi gồm:

  • Lưu trữ ngắn hạn và dài hạn

  • Dỡ hàng và xếp vào kho

  • Dán nhãn và đóng gói hàng

  • Hun trùng và kiểm dịch

  • Đóng hàng theo kiện và theo thùng

  • Phân phối hàng

  • Làm biên bản bàn giao hàng hóa

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI